Till startsidan
Translate

ESS – en världsunik energilösning

Syfte

European Spallation Source, som ESS står för, är den materialforskningsanläggning som ska byggas i Lund och baseras på världens mest kraftfulla neutronkälla. Denna kommer att använda stora mängder energi.

ESS har ambitiöst satta energimål. Man vill ha en världsunik energilösning som kan stå modell för andra, framtida anläggningar. Följande ”fyra R” har varit vägledande:

  • RESPONSIBLE- 20 % minskning av energianvändningen. Genom helt nya designlösningar, ska ESS maximera effektiviteten i neutronproduktionen och samtidigt minimera elanvändningen.
  • RENEWABLE- 100 % användning av förnybar energi. Anläggningen är mycket energikrävande och mängden energi som krävs motsvarar årsproduktionen hos 40-50 vindkraftverk. År 2025 när anläggningen beräknas vara i full drift, förväntas Lunds elanvändning att stiga med 20-30 procent. I dagsläget är vindkraft den energikälla som verkar bäst lämpad för ESS, men även biokraftvärme, vattenkraft och vågkraft ses som alternativ för att driva ESS med förnybar energi.
  • RECYCLABLE- 60 % återanvändning av använd energi. För att protonerna ska accelerera till nära ljusets hastighet med hjälp av klystroner, krävs det en stor mängd el. Denna process medför även att stora volymer spillvärme produceras, vilket ESS vill återvinna och blir därmed unika i acceleratorvärlden. Främst kommer spillvärmen gå till fjärrvärmenätet och tros tillgodose nätet i Lund med 25 procent av dess totala årsbehov.
  • ESS arbetar även utifrån en fjärde punkt, RELIABLE, att energisystemen inte får äventyra möjligheten att bedriva forskning. Det handlar om att tillföra elkraft med rätt kvalitet som varken stör acceleratorn eller forskningsaktiviteter. Likaså måste störningar ut på elnätet med upphov från ESS-anläggningen minimeras.

ESS

Kraftringens roll

Kraftringen har i samarbete med Eon och ESS utvecklat den optimala energilösningen för den kommande forskningsanläggningen.

När det gäller målet Recyclable, kommer det att förverkligas genom att ESS ansluts till Kraftringens fjärrvärmenät i Lund. Kraftringen kommer att omvandla spillvärme från ESS till fjärrvärme som ska försörja Kraftringens fjärrvärmekunder i Lund, Eslöv och Lomma.

Partners

Kraftringen och ESS är partners beträffande fjärrvärmelösningen. Kraftringen levererar även byggström till området för att förse byggarbetsplatsen med el.

Tidsram

Bygget av ESS beräknas börja under 2014 och de första neutronerna förväntas produceras omkring år 2019. 2025 räknar man med att anläggningen ska vara i full drift.

I december 2013 skrevs ett avtal mellan ESS och Kraftringen på 20 år, som gäller återvinning av spillvärme och leverans av fjärrvärme under byggfasen och vid behov därefter. Under 2014 påbörjas bygget av en 4-5 kilometer lång fjärrvärmeledning till ESS-området.

Läs mer

Längst ner på denna sida hittar du en slutrapport om energilösningen för ESS. Rapporten är framtagen av Kraftringen (Lunds Energi), Eon och ESS. Besök gärna också https://europeanspallationsource.se/.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]